У попередніх номерах журналу [1-3] ми висвітлювали одну з найактуальніших в Україні проблем, в тому числі й у галузі будівництва трубопроводів з пластмас, а саме питання про підготовку кваліфікованого персоналу та можливі шляхи її вирішення. Актуальною цю проблему робить стрімке зменшення кваліфікованих, реально підготовлених спеціалістів на ринку праці. Нездатність або небажання законодавчих і виконавчих державних органів врегулювати цю проблему у правовому полі з одного боку та, навпаки, бажання підприємств зменшити фінансові витрати на підготовку персоналу з іншого боку, за нашим досвідом, призводять до періодичних аварійних ситуацій при експлуатації вітчизняних інженерних мереж.

Нагадаємо, що першим кроком на довгому шляху до вирішення цієї проблеми було проведення низки робочих зустрічей представників провідних навчально-атестаційних центрів, результатом яких стало введення в дію 1 липня 2016 року державного стандарту ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT) «Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварні термопластичні конструкції». Треба зазначити, що в стандарті є посилання на інші Європейські стандарти, які поки не діють в Україні, однак мають бути гармонізовані та введені в дію найближчим часом на заміну стандартів колишнього Радянського Союзу.

Іншим не менш важливим фактом є те, що ДСТУ EN 13067:2016 регулює лише вимоги до вмінь і навичок персоналу, який виконує зварювання пластмас. Безумовно, для підготовки кваліфікованих спеціалістів цих вимог недостатньо. Людині зі здоровим глуздом зрозуміло, що якщо є вимоги, то мають бути й можливості, тобто шляхи досягнення й виконання цих вимог. З метою втілення цього в Україні, беручи до уваги приклад країн Європейського співтовариства, однак із врахуванням певних національних та історичних особливостей, спеціалістами Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за участі спеціалістів підкомітету ПК 9 «Зварювання та склеювання пластмас» технічного комітету ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси» Національного органу стандартизації України та із залученням фахівців у галузі було розроблено першу редакцію проекту «ПС 8232. Професійний стандарт України. Професія «Зварник пластмас». Цей стандарт є нібито «містком» між минулим, коли діяли лише кваліфікаційні характеристики професії «Зварник пластмас» і застосовувалися «розряди» та майбутнім, коли згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій (НРК) нормативно-правового документу, прийнятого в Україні ще у 2011 році, – будуть застосовуватися «кваліфікаційні рівні». На сьогодні правових засад застосування НРК ще не існує, лише у грудні 2016 року Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо впровадження НРК на 2016-2020 роки. Яким же чином має працювати галузева промисловість у цей період, залишається загадкою. Тому у якості «пілотного проекту», за результатами якого у майбутньому планується розробити та впровадити усі кваліфікаційні рівні для зварників пластмас, створено витяг з проекту «ПС 8232. Професійний стандарт України. Професія «Зварник пластмас». З огляду на вітчизняні особливості, як зазначалося вище, у витягу визначаються види професійної діяльності зварника пластмас, які досі лише пов’язані з виконанням зварювальних робіт під час монтажу, реконструкції та ремонту трубопроводів з термопластів. Згідно з вимогами ДСТУ EN 13067:2016 до пунктів зі зварювання труб з термопластів належать групи матеріалів, що включають усі види поліетилену та поліпропілену, а також наступні спеціалізації (процеси зварювання): зварювання нагрітим інструментом встик, зварювання нагрітим інструментом врозтруб та терморезисторне зварювання. Але, виявляється, що терміни процесів зварювання не визначені жодним не тільки вітчизняним, а й міжнародним стандартом, а їх застосування до сьогодні визначалося лише науково-технічною літературою. Тільки на початку 2017 року постійно діючими технічними комітетами міжнародної організації зі стандартизації (до речі, її міжнародні експерти працюють у ПК 9 ТК 44) був запропонований та на сьогодні перебуває на стадії обговорення перелік термінів процесів зварювання пластмас для стандартизації. Отже, за пілотним проектом відповідно до ДСТУ EN 13067:2016 планується розробити необхідну нормативно-технічну документацію для кваліфікаційних рівнів 2 та 3 за НРК для професії «Зварник пластмас». До переліку цих документів входять комплекти навчальних планів та програм для підготовки персоналу з професії «Зварник пластмас», екзаменаційні питання (тести) для отримання «Сертифікату кваліфікаційних випробувань зварника пластмас» відповідних кваліфікаційних рівнів згідно з НРК (за витягом з проекту «ПС 8232. Професійний стандарт України. Професія «Зварник пластмас») відповідно до кваліфікаційних вимог ДСТУ EN 13067:2016, та ціла низка тимчасових стандартів в області випробувань зварних з’єднань, оцінки їх якості, охорони праці при проведенні зварювальних робіт та екологічної безпеки, що необхідні для реалізації пілотного проекту, та які у майбутньому, при потребі, можуть бути впроваджені в Україні у вигляді державних стандартів.
За успішного перебігу пілотного проекту планується, що вже до кінця 2017 року стане можливим проведення перших (пілотних) курсів з підготовки персоналу з професії «Зварник пластмас» за новими державними стандартами, гармонізованими з міжнародними та Європейськими нормами, з видачею «Сертифікатів кваліфікаційних випробувань зварників пластмас» відповідних НРК кваліфікаційних рівнів (за витягом з проекту «ПС 8232. Професійний стандарт України. Професія «Зварник пластмас»).

При проведенні перших (пілотних) курсів з підготовки персоналу за професією «Зварник пластмас» у рамках пілотного проекту вищезазначена нормативно-технічна документація пройде апробацію та в перспективі, за потреб промисловості, може бути імплементована для всіх інших полімерних матеріалів, виробів і процесів зварювання, зазначених у ДСТУ EN 13067:2016. Адже зрозуміло, що персонал на підприємствах має бути кваліфікованим з відповідною до своєї діяльності підготовкою, а керівники підприємств мають бути впевнені у кваліфікації свого персоналу. Положення про це, як окремі пункти, входять до міжнародних стандартів якості (наприклад ISO 9001), з метою попередження нещасних випадків або аварійних ситуацій, особливо при перевірці контролюючими органами. Важко собі уявити, що десь на європейському підприємстві працює персонал без відповідної підготовки та сертифікатів, наприклад, для випадку зварників пластмас – починаючи зі зварника полімерних газопроводів до зварника полімерного пакування. Виходячи з вищесказаного, запрошуємо підприємства галузі, навчально-атестаційні центри та органи влади до партнерської співпраці, що, безумовно, пришвидшить перехід до міжнародних та Європейських норм, і, отже, захисту національних інтересів.

Останнім кроком за «дорожньою картою» має бути введення (за поданням технічного комітету ТК44 «Зварювання та споріднені процеси» Національного органу стандартизації) усієї зазначеної апробованої та імплементованої нормативно-правової та нормативно-технічної документації в дію. Це дозволить навчально-атестаційним (або, можливо, сертифікаційним) центрам проводити підготовку персоналу за професією «Зварник пластмас» та видавати міжнародні «Сертифікати кваліфікаційних випробувань зварника пластмас» відповідних НРК кваліфікаційних рівнів за ДСТУ EN 13067:2016.Література
1. В Україні намітилися позитивні зміни щодо створення нормативної бази для навчання зварювальників пластмас та регламентації процесу зварювання полімерних труб. – Полімерні труби – Україна, №4 (37), 2015. – С. 4.
2. Європейське завтра починається вже сьогодні. – Полімерні труби – Україна, №1 (38), 2016. – С. 20.
3. Перший крок до європейських норм в області зварювання пластмас та навчання зварників пластмас зроблено. – Полімерні труби – Україна, №3 (40), 2016. – С. 26.

Автор: Максим Юрженко, зав. відділом «Зварювання пластмас» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА